Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

GZ-BROKER sp. z o. o. informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZ-BROKER sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: PL 5211002122 (dalej Firma)
 • Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować:
  • na adres e-mail – rodo@gzbroker.pl
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gzbroker.pl
  • na adres korespondencyjny Firmy, tj.: ul. Jeziorki 40A, 02-863 Warszawa.
 • Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na pytanie/a kierowane za pośrednictwem Formularza oraz ich archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 • Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom usług informatycznych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wysłania wiadomości przy pomocy Formularza.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, poprzez powyższy formularz kontaktowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Firmę narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.