Regulamin korzystania z formularza kontaktowego

I – Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania z formularza kontaktowego” (dalej Regulamin) określa zasady nieodpłatnego korzystania z formularza kontaktowego (dalej Formularz) dostępnego na stronie internetowej www.gzbroker.pl, w celu kontaktu z GZ-BROKER sp. z o. o. (dalej Firma).

II – Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Firma – GZ-BROKER sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: PL 5211002122, REGON 010715814, KRS 0000099384
 2. Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem gzbroker.pl
 3. Formularz – formularz kontaktowy zamieszony w Witrynie
 4. Interesant – osoba korzystająca z Witryny
 5. Regulamin – przepisy normujące zasady używania Formularza

III – Określenie zasad dostępu do Formularza

 1. Formularz dostępny jest dla wszystkich Interesantów.

IV – Warunki korzystania z Formularza kontaktowego GZ-BROKER sp. z o. o.

 1. Formularz służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Firmy.
 2. Użycie Formularza wymaga następujących danych: imienia z nazwiskiem i adresu e-mail Interesanta oraz treści wiadomości.
 3. Wysłanie wiadomości poprzez Formularz jest możliwe wyłącznie po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz potwierdzeniu, że Interesant zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Wysłanie wiadomości przez Formularz nie jest równoznaczny z obowiązkiem odpowiedzi Firmy Interesantowi.

V – Odpowiedzialność Firmy

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Formularza, które uniemożliwi nawiązanie kontaktu z Interesantem.

VI – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) jest Firma.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej w Formularzu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wysłania wiadomości przy pomocy Formularza.
 5. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, zmiany, usunięcia. Każdemu, zgodnie z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo do odwołania zgody na ich poprzez przesłanie odpowiedniego żądania:
  1. na adres e-mail: rodo@gzbroker.pl
  2. poprzez Formularz
  3. na adres korespondencyjny Firmy tj.: ul. Jeziorki 40A, 02-863 Warszawa.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadku innych niż opisany w ppkt 1. jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 7. Administrator Danych Osobowych spełnia wszystkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).

VII – Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania Regulaminu w Witrynie.
 2. Firma. zastrzega sobie prawo do zaprzestania funkcjonowania Formularza w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.